*Doprava zadarmo pri každom nákupe nad 50,- EUR. *UPOZORNENIE: V prípade, že nie je možné vykonať platbu kartou, kontaktujte nás e-mailom. Číslo účtu: SK4083300000002801483048. Variabilný symbol - číslo objednávky.

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Obchodné podmienky Bielyceder.sk platia pre internetový obchod www.bielyceder.sk. Účelom daných obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností predávajúceho, teda JNK s. r. o.  a kupujúceho.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.bielyceder.sk je:

JNK s. r. o, Jesenského 134, 06901 Snina

zapísaná na Okresnom súde Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 28388/S, číslo živnostenského registra 620-37502, Okresný úrad Banská Bystrica.

IČO: 48244414,  

DIČ: 2120106098,

IČ DPH: SK2120106098.

Kontaktné údaje:

JNK s. r. o, Jesenského 134, 069 01 Snina

E-mail: info@bielyceder.sk

Telefón: +421 948 477 702.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Odbor výkonu dozoru

Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1  

tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, fax č. 048/4124 693

e-mail: info@soi.sk

Všetky zmluvné vzťahy, ktoré prípadne vzniknú medzi kupujúcim a predávajúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky podľa občianskeho zákonníka ( 40/1964 Z.z.), zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (102/2014 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ( 108/2000 Z.z) v znení neskorších predpisov. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.), všetko v platnom znení. 

 

VYMEDZENIE POJMOV

Spotrebiteľská zmluva ˗  kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na strane druhej kupujúci (spotrebiteľ).

Predávajúci (dodávateľ) ˗  osoba, ktorá pri plnení a uzatváraní zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Podnikateľ, ktorý dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov.

Kupujúci (spotrebiteľ) ˗  fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Kupujúci (podnikateľ) ˗  osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzavretie kúpnej zmluvy  ˗  ak je kupujúcim spotrebiteľ, predávajúci umiestnením svojej ponuky na internetových stránkach vyjadruje vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, prípadne služby, potom kúpna zmluva vzniká okamihom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Vzájomné práva a povinnosti vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim od okamihu doručenia záväznej objednávky. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Po odoslaní zadanej objednávky, bude objednávka spracovaná pracovníkom Bielyceder.sk a na e-mail, z ktorého bola objednávka zaslaná bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim, teda Bielyceder.sk. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky  ˗  o expedovaní a dobe doručenia.

  

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • V prípade, ak je kupujúci fyzickou osobou, berie na vedomie, že predávajúci bude v súvislosti s uzatvorenou Zmluvou ako aj v rámci predzmluvných vzťahov spracúvať jeho osobné údaje. V prípade podľa predchádzajúcej vety bude kupujúci na účely tohto článku označený aj ako „dotknutá osoba“ a predávajúci ako „prevádzkovateľ“. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený v rozsahu podľa tohto článku spracúvať i osobné údaje o kontaktných zamestnancoch alebo iných kontaktných osobách kupujúceho pri plnení Zmluvy, ktorými sa rozumejú najmä štatutárni zástupcovia kupujúceho alebo iní zástupcovia kupujúceho (aj v prípade ak je kupujúcim právnická osoba), ak budú prevádzkovateľovi poskytnuté (na účely tohto článku tiež označené ako „dotknutá osoba“), pričom sa kupujúci v tomto prípade zaväzuje zabezpečiť poskytnutie všetkých informácií a poučení v zmysle tohto článku týmto osobám, za čo preberá plnú zodpovednosť. Dotknutá osoba uzavretím Zmluvy s prevádzkovateľom zároveň vyhlasuje, že všetky ňou poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, úplné a že všetky prípadné zmeny týchto údajov bude bezodkladne oznamovať prevádzkovateľovi.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018.
 • Prevádzkovateľ bude o dotknutej osobe spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého a/alebo prechodného bydliska, korešpondenčná adresa, pracovná pozícia, emailová adresa, telefónne číslo, vlastnoručný podpis, číslo bankového účtu ak ide o fyzickú osobu podnikateľa tak aj údaje v rozsahu: adresa miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie (ďalej len ako „osobné údaje“) a tieto osobné údaje bude spracúvať na účely obchodného styku prevádzkovateľa a dotknutej osoby, v rámci čoho najmä na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou, odosielanie obchodných a technických správ a ďalšiu komunikáciu v súvislosti so Zmluvou. Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať tiež na účely kontaktovania tzv. kontaktných zamestnancov alebo iných kontaktných osôb kupujúceho v súvislosti s predzmluvnými ako aj zmluvnými vzťahmi s prevádzkovateľom. Osobné údaje je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať po dobu trvania Zmluvy, až do definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán z nej, a po dobu najviac 2 rokov odo dňa definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán zo Zmluvy. Dlhšiu dobu je možné osobné údaje dotknutých osôb spracúvať len ak je to nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov, resp. ak je to nevyhnutné na dobu potrebnej archivácie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu. Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa a telefónne číslo (taktiež ako „osobné údaje“) aj na účely marketingu (zasielanie ponúk, marketingových správ, informácií o zľavách a pod.), to však len na základe osobitného a dobrovoľne udeleného súhlasu dotknutej osoby. Na tento účel je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania Zmluvy a 5 rokov odo dňa skončenia jej platnosti. Na účely vykonávania marketingovej činnosti prevádzkovateľa je prevádzkovateľ oprávnený osobné údaje dotknutej osoby poskytnúť tretím osobám, ktoré sa na marketingovej činnosti prevádzkovateľa podieľajú, t.j. ktoré túto činnosť pre prevádzkovateľa zabezpečujú alebo priamo vykonávajú, to však výlučne na účely marketingovej činnosti prevádzkovateľa.
 • Prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
 • Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní
 • Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v ods. 3 tohto článku je dobrovoľné, avšak súčasne nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie Zmluvy. Ak dotknutá osoba osobné údaje neposkytne, nie je možné uzatvoriť Zmluvu. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v ods. 4 tohto článku je dobrovoľné, a nie je nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie Zmluvy.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje o získaných osobných údajoch dotknutej osoby zachovávať mlčanlivosť a tieto považuje za dôverné.
 • Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytnúť nasledovným príjemcom: osobám, ktoré vykonávajú sprostredkovateľskú alebo inú činnosť obdobnú sprostredkovateľskej pri uzatvorení Zmluvy, partnerom prevádzkovateľa a to v takom prípade, ak je to potrebné na zabezpečenie plnenia Zmluvy, subjektom, ktoré sú osobami/ subjektmi priamo alebo nepriamo majetkovo alebo personálne prepojenými s prevádzkovateľom, osobám ktorým prevádzkovateľ postúpi alebo má v úmysle postúpiť pohľadávku/-y voči dotknutej osobe zo Zmluvy, osobám ktoré poskytujú prevádzkovateľovi poradenské služby (právnym zástupcom, audítorom, daňovým poradcom, subjektom spracúvajúcim účtovníctvo prevádzkovateľa, exekútorom, súdom a/alebo iným orgánom verejnej moci v súvislosti s výkonom verejnej moci, napr. kontrolnej činnosti týkajúcej sa činnosti prevádzkovateľa). Iným príjemcom je prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby oprávnený sprístupniť len v prípadoch, kedy je to stanovené platnou právnou úpravou.
 • V prípade ak prevádzkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadenia GDPR tretiu osobu – sprostredkovateľa, je povinný o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu, ak tak skôr neurobí samotný sprostredkovateľ a poskytne jej potrebné informácie v zmysle príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovate­ľov dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a na schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti dotknutej osoby kópiu týchto osobných údajov.
 • Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiada o iný spôsob poskytnutia.
 • Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
 • Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 21. tohto článku,
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
 • Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
  • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  • na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť dotknutej osoby ako dôvodnú.
 • Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  • napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 21. tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
 • Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
 • Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
 • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
  • právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  • spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
  • spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
 • Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa ods. 21. bodu b. tohto článku, jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.
 • Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 • Dotknutá osoba má právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
 • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe.
 • Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby alebo prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
 • Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 • Kupujúci uzatvorením Zmluvy potvrdzuje, že sa s týmito informáciami oboznámil, že o tomto spracúvaní a dostupných informáciách o spracúvaní osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa oboznámil aj kontaktných zamestnancov, resp. iné kontaktné osoby, ktorých osobné údaje prevádzkovateľovi poskytol a kupujúci voči týmto osobám splnil informačnú povinnosť v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

 

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 7 zákona  č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v platnom znení. 

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť a teda môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, teda v čase pred vyexpedovaním a doručením tovaru, a to e-mailom na adresu info@bielyceder.sk alebo telefonicky na tel. č: 0948 477 702. Pri rušení objednávky, či už telefonicky alebo e-mailom je potrebné uviesť:  meno, číslo objednávky a názov objednaného a zároveň rušeného tovaru.

Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode s kozmetikou, v prípade nekozmetických výrobkov má rovnaké práva ako v kamenných obchodoch s rovnakým sortimentom. Toto právo sa nevzťahuje na tovar,  uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol jeho ochranný obal po dodaní zákazníkom porušený. Odskúšať tovar neznamená tovar začať používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Predávajúci Bielyceder.sk má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru a/alebo poškodenia tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na webovej stránke/ v e-shope, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

O stornovaní bude v danom prípade kupujúci informovaný, a to buď telefonicky na čísle, ktoré zadal pri objednávke, alebo e-mailom. 

V prípade, že kupujúci už zrealizoval platbu za zrušenú objednávku na tovar alebo časť tovaru, bude mu táto čiastka vrátená max. do 14 dní od dátumu nasledujúceho dňa po zrušení objednávky bezhotovostným prevodom na jeho účet.  

V súlade s ustanovením § 7 zákona  č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri  predaji na diaľku v platnom znení objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:  

 • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol porušený.


V prípade, že sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní, riaďte sa pokynmi v dokumente Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý Vám bol doručený e-mailom najneskôr v deň dodania tovaru, prípadne si ho môžete tu stiahnuť.

Prepravné náklady na vrátenie tovaru hradí zákazník. Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude prevzatý. 

Po odstúpení od zmluvy sa uplatňuje ust. § 457 Občianskeho zákonníka: Ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal. Kupujúcemu budú vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona všetky platby, ktoré boli uhradené v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si zákazník zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý je ponúkaný. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a to bezhotovostne na účet kupujúceho. Na žiadosť kupujúceho môžu byť peniaze vrátené poštovou poukážkou. 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že podľa zákona zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než je nutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. 

Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.  

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky,  najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi. 

Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. 

Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia vzniknuté v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením, alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách alebo uskladnením.

Kupujúcemu zaniká záruka v prípade, ak bude vykonaný neodborný zásah do tovaru, zmiešaním rôznych druhov tovaru, prípadne akýmkoľvek iným znehodnotením.

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru na adresu:

JNK s. r. o, Jesenského 134, 06901 Snina

Pred zaslaním tovaru nás prosím kontaktujte na e-mail: info@bielyceder.sk, kde v tele správy uveďte: názov tovaru podľa faktúry, číslo faktúry a popis dôvodu reklamácie.

K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis chyby.

Predávajúci potvrdenie o uplatnení reklamácie doručí spotrebiteľovi najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru nie je možné. 

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

Predávajúci vydá o vybavení reklamácie doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný si prevziať späť od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie. 

V prípade, že bude reklamácia uznaná ako oprávnená a zákazník bude požadovať vrátenie peňazí, budú tieto finančné prostriedky vrátené zákazníkovi do troch dní po uznaní reklamácie predávajúcim na účet zákazníka, ktorý bude uvedený pri podaní reklamácie.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

Na výber sú nasledujúce spôsoby platby:

 1. úhrada na dobierku- za tovar platíte pri prevzatí,
 2. úhrada bankovým prevodom / internet banking - po obdržaní a potvrdení objednávky Vám budú zaslané údaje na úhradu formou bankového prevodu. Po pripísaní platby na náš účet bude tovar odoslaný na Vami zadanú adresu.
 3. internet-banking online - cez platobnú bránu GoPay, po odoslaní objednávky ste presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je platba autorizovaná, platba prebehne okamžite,
 4. on-line platba kartou - cez platobnú bránu GoPay,
 5. okamžitá platba cez elektronickú peňaženku GoPay.

    

DODACIE PODMIENKY

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa, kedy bola medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená zmluva postupom podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky (výlučne na území Slovenskej republiky) a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Dodanie tovaru mimo územia Slovenskej republiky alebo inej osobe bez oprávnenia prijatia tovaru nie je možné. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie, či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.  

 

Cena prepravných služieb v rámci Slovenska:

 

 

Objednávka do 50,- € (s DPH)

Objednávka nad 50,-
(s DPH)

s platbou vopred zdarma

(na dobierku - 1,90 (s DPH)

 

s platbou vopred

na dobierku

Zásielkovňa (na pobočku)
(na požiadanie) 
Kuriér GLS

3,50 (s DPH)

3,90 (s DPH)

3,50 + 1,90 (s DPH)

3,90 + 1,90 (s DPH)

 

Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. V opačnom prípade je predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ oprávnený nevydať tovar a predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí tovaru. 

Spôsob dodania tovaru si zvolí kupujúci na webovej stránke www.bielyceder.sk, a to v procese objednávania tovaru výberom  z možností ponúkaných predávajúcim. V zásade je možné dodanie tovaru špedičnou spoločnosťou alebo prostredníctvom Slovenskej pošty a cena prepravy je uvedená v objednávke. 

V určitých prípadoch je predávajúci oprávnený pozmeniť kupujúcim vybraný spôsob prepravy tovaru na iný ponúkaný spôsob prepravy. Týka sa to prepravy, ktorá je hradená predávajúcim, teda pri balíkoch s hodnotou nad 49,- eur. Zmena nákladov na dopravu v dôsledku zmeny spôsobu prepravy nebude v neprospech kupujúceho.  

Kupujúci je upozornený, že predávajúci je oprávnený dodať tovar aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že aj pre takéto samostatné dodania tovaru platí cena prepravy ako pri akceptácii objednávky (t. j. viac prepráv je účtovaných len za cenu jednej prepravy). 

Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba sú oprávnení avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru. 

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu. 

Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli. 

Ak nebol objednaný tovar vinou kupujúceho doručený a vrátil sa späť (zadanie nesprávnych údajov, zlé načasovanie a pod.), no kupujúci požiada o opätovné dodanie, je predávajúci oprávnený doúčtovať si náklady, ktoré mu vznikli pri ďalšom doručovaní.

Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu prepravy tovaru. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny prepravy kupujúcim sa zobrazí v objednávke na stránke www.bielyceder.sk.

Predávajúci je oprávnený jednostranne, bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto obchodných podmienkach, meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu prepravy.  Na už uzatvorené zmluvy táto zmena nemá vplyv. 

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení (balíkov/zásielok). V prípade akýchkoľvek zjavných chýb zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín, oznámiť dopravcovi i predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je transportné balenie vybavené originálnou páskou Bielyceder.sk, ktorá je poškodená, alebo je zistené iné narušenie obalu balenia či zásielky, o neoprávnenom otvorení zásielky je kupujúci povinný predávajúceho informovať a zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu prepravcovi / doručovateľovi kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak. 

Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané. 

Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo dopravca/doručovateľ nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa obchodných podmienok a právnych predpisov. 

Zjavné chyby tovaru je kupujúci povinný reklamovať okamžite. 

 

KÚPNA CENA

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru alebo dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru. Cena tovaru v internetovom obchode je uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi. 

V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady doručovania zakúpeného tovaru, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu. 

Pri zistení chybnej ceny tovaru v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na nákupnom portáli pri tovare z dôvodov zjavnej tlačovej, systémovej či inej chyby, ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej, systémovej, či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru, kupujúci i predávajúci sú oprávnení zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia tovaru kupujúcim). 

Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov na dopravu tovaru (spôsob platenia volí kupujúci v 2. kroku objednávania tovaru v internetovom obchode bielyceder.sk a je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov):  

 • hotovostne pri prevzatí tovaru (dobierka) – kúpna cena a náklady dobierky i prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku v procese objednávania tovaru,  
 • hotovostne vkladom na účet predávajúceho – kúpna cena a náklady dopravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru,  
 • bezhotovostne úhradou na účet predávajúceho v momente vytvárania objednávky alebo po akceptácii objednávky –  kúpna cena a náklady prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru, 
 • bezhotovostne kartou, prípadne pomocou platobnej brány uvedených bánk na účet predávajúceho v momente vytvárania objednávky alebo po akceptácii objednávky –  kúpna cena a náklady prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru.  Platí od 1.12.2016.

Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny. Kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.   

Splatnosť kúpnej ceny: 

 • pri zvolení bezhotovostnej platby alebo pri hotovostnej platbe vkladom na účet predávajúceho je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu najneskôr do 2 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a pred prevzatím tovaru; kupujúci je oprávnený zaplatiť už pri vystavení a odoslaní objednávky predávajúcemu s tým, že platba je vnímaná ako preddavok na kúpnu cenu a náklady dopravy tovaru, avšak kupujúcemu sa odporúča, aby platil až po akceptácii objednávky predávajúcim (uzatvorení zmluvy),
 • pri hotovostnej úhrade pri doručení tovaru na dobierku je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu  a náklady dopravy najneskôr pri doručení tovaru kupujúcemu. 
  Cena za dobierku: pri všetkých objednávkach je cena za dobierku 1,90 € (špecifikované u ceny za dopravu). Platby vopred (platobnou kartou, prevodom na účet) sú bez poplatku. 

 

Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese objednávania tovaru a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie. 

Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo elektronicky na ním uvedenú emailovú adresu. Faktúra je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list.

Pri odstúpení od uzatvorenej zmluvy sa postupuje v súlade s právnymi predpismi a obchodnými podmienkami. Ak bola kúpna cena zaplatená pred uzatvorením zmluvy, bude vrátená kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odmietnutia objednávky alebo odvolania objednávky. Vrátenie kúpnej ceny  sa vykoná na ten účet kupujúceho, resp. iným spôsobom na základe dohody strán. Pred vrátením zaplatenej ceny je predávajúci, v prípade pochybností, oprávnený od kupujúceho požadovať preukázanie skutočnosti, že je majiteľom účtu a/alebo oprávnenosti prijatia peňažných prostriedkov. Ak je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, a tovar bol už doručovaný kupujúcemu, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu po vrátení tovaru predávajúcemu.

ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA SPOROV

Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše spotrebiteľské práva, alebo nie ste spokojní so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@bielyceder.sk.

 Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov ku dňu 10.4.2016 nájdete na:   http://www.mhsr.sk/ zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show &lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci je oprávnený uschovávať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu. Na uzatvorenie zmluvy je ponúkaný slovenský jazyk. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi. 

Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúcemu nebude doručené chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu alebo sms správa) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telefónne číslo kupujúceho (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak.  Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby (najmä DHL, IN TIME, UPS) budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim (sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob). 

Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení obchodných podmienok a/alebo zmluvy je neplatné, alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť, alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy /obchodných podmienok . V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy. 

Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z obchodných podmienok, zmluvy alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike. 

Obchodné podmienky sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a kliknutím na súhlas so znením obchodných podmienok na www.bielyceder.sk pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obchodnými podmienkami aj reklamačným poriadkom, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu. 

Obchodné podmienky  v tomto znení sú zverejnené a platné od 27.04.2022 a použijú sa na objednávky doručované predávajúcemu cez internetový obchod po tomto dátume.